Slise5
Slise4
slise3
slide2
slide

พิธีเปิด “ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านผ้าทอฯ”

พิธีเปิด “ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านผ้าทอฯ”

พิธีเปิด"ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านผ้าทอ ภาคเหนือตอนบน"  โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีม หาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นประธานในการเปิด  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยกรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 2                                                                                              

Read More

กิจกรรม

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2
20 ก.ย.

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2 เพื่อประชาสัมพันธ์ภระกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ในงาน "เยือนถิ่นล้านนา ยลค่าภูม...
การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์
12 ส.ค.

การทอผ้าโดยเน้นการเลือกใช้ลายในการทอให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์

หลักสูตรพัฒนาความรู้ของผู้ประอบการด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงนวัตกรรมศรศฐกิจสร้างสรรค์ หัวข้อ "การท...

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ

การตลาดเชิงสร้างสรรค์

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่1