โลโก้

 

ความหมายของโลโก้

กระสวยด้าย

หมายถึง แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านผ้าทอพื้นเมือง

ตัว s

หมายถึง ศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านผ้าทอพื้นเมือง