การตลาดเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรพัฒนาความรู้ของผู้ประอบการด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงนวัตกรรมศรศฐกิจสร้างสรรค์

หัวข้อ “การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “

โดย คุณ อิ่มหทัย กันจินะ จาก TCDC