แผนการเป็นผู้ประกอบการ (บ่มเพาะ)

หลักสูตรพัฒนาความรู้ของผู้ประอบการด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเชิงนวัตกรรมศรศฐกิจสร้างสรรค์

หัวข้อ “แผนการเป็นผู้ประกอบการ (บ่มเพาะ)”

โดย อาจารย์ จิรัฏฐ์  กาญจน์บุญเรือง