คณะกรรมการวิจัย

 องศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ


 

อาจารย์จิรัฏฐ์​ กาญจน์บุญเรือง​​    อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ


 นางมยุรี   ​​ยาวิลาศ                 ​ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ


 

 นายเบญจพล  ​สิทธิประณีต        ​​ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ