พิธีเปิด “ศูนย์นวัตกรรมอารยะล้านนา” เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่


 



.