การจัดนิทรรศการ ครั้งที่1

การจัดนิทรรศการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์เป็นที่รู้จัก

ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561