การจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2

การจัดนิทรรศการ ครั้งที่2

เพื่อประชาสัมพันธ์ภระกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ

ในงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลค่าภูมิปัญญาไทย”

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วันที่ 7 – 16 กันยายน 2561